دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فنی و مهندسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : میدیا   رشادی

پست الکترونیکی : reshadi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی کامپیوتر- سخت افزار
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتر
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتر
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

سوابق اجرایی

عضو هیات علمی تمام وقت گروه مهندسی کامپیوتر 1386 تا کنون

مدیرگروه مقطع دکتری رشته مهندسی کامپیوتر سال 1392 تا کنون

معاون دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1390-1392

 عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : گروه مهندسی کامپیوتر

محل خدمت : دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : م.گ.کامپیوتر(سخت و نرم افزار و هوش مصنوعی(دکتری)معماری(ارشد)

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1386/02/03

میدیا رشادی

محل خدمت:   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مرتبه علمی : استادیار

^